VHBL

Časť IV. - Pravidlá hry
4.01 – HRÁČI NA HRACEJ PLOCHE
Počas hry družstvo nesmie mať na hracej ploche viac ako päť hráčov. Družstvo smie mať na hracej ploche iba jedného brankára. Tohto brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Taký hráč nemá výhody brankára. Za príliš veľa hráčov na hracej ploche sa udeľuje menší trest pre hráčsku lavicu.

4.02 – ZAČIATOK STRETNUTIA A TRETÍN
Stretnutie sa musí začať v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia. Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici. Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.

4.03 – STRIEDANIE HRÁČOV A BRANKÁROV
Striedať hráčov a brankárov možno kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s loptičkou alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, musí nasledovať trest. Ak počas striedania hráč vstupujúci alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne loptičky náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.

4.04 – STRIEDANIE HRÁČOV Z HRÁČSKEJ LAVICE POČAS HRY
Ak brankár opustí svoje bránkovisko a príde ku svojej hráčskej lavici, aby ho vystriedal iný hráč, pričom striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu predčasne, rozhodca preruší hru, ak má loptičku v držaní družstvo, ktoré sa previnilo, a potom sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie. Pri nastrelení hráča z lavičky, v prípade, že jeho spoluhráč ešte nevystriedal sa hra preruší a hráčskej lavici sa udelí menší trest pre hráčsku lavicu.

4.05 – STRIEDANIE HRÁČOV Z TRESTNEJ LAVICE
Potrestaný hráč, ktorý má byť vystriedaný po skončení trestu, musí pred vystriedaním odísť po hracej ploche k svojej hráčskej lavici.

4.06 – STRIEDANIE BRANKÁROV POČAS PRERUŠENIA HRY


Brankári počas prerušenia hry nesmú ísť k hráčskym laviciam, okrem prípadu, že idú striedať, alebo pri oddychovom čase. Za porušenie tohto pravidla sa uloží menší trest. Ak bol brankár vystriedaný počas prerušenia hry, potom brankár, ktorý opustil hru, sa môže do nej vrátiť, až keď hra pokračuje.

4.07 – ZRANENÍ HRÁČI
Ak je hráč zranený a nemôže pokračovať v hre alebo odísť na hráčsku lavicu, hra pokračuje dovtedy, kým jeho družstvo nezíska loptičku. Hra sa preruší, ak družstvo, ktoré nemá zraneného hráča, dokončí akciu alebo počas akcie v strednom pásme smeruje prihrávka hráča k svojej bránke. Hra sa nepreruší, ak družstvo zraneného hráča má možnosť dosiahnuť gól. Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, rozhodca musí ihneď prerušiť hru. Ak bola hra prerušená kvôli zranenému hráčovi, okrem brankára, zranený hráč musí opustiť hraciu plochu a smie sa vrátiť až v ďalšom pokračovaní hry. Ak bol potrestaný hráč zranený, môže sa nechať ošetriť, ale ak mu bol uložený menší trest, väčší trest alebo trest v hre, potrestané družstvo musí ihneď poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká trest, a ktorého na trestnej lavici smie vystriedať iba zranený potrestaný hráč, ktorému bol uložený menší trest. Zranený potrestaný hráč sa do hry nesmie vrátiť skôr, ako uplynie jeho trest.

4.08 – ZRANENÝ BRANKÁR
Ak sa brankár zraní, musí alebo ihneď pokračovať v hre, alebo byť vystriedaný náhradným brankárom. Ak obidvaja brankári družstva sú neschopní pokračovať v hre, družstvo musí dostať desať minút na preoblečenie iného hráča do brankárskeho výstroja.

4.09 – HRACÍ ČAS
Stretnutie musí pozostávať z troch 15-minútových tretín čistého času a dvoch 5-minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany. Hrací čas plynie od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané zdržanie hry, rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď začala nasledujúca prestávka. Ak hra znovu pokračuje, zostávajúci čas budú družstvá brániť tú istú bránku, ako pred prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou. Družstvá si musia vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v polovici predĺženia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.10 – PREDĹŽENIE
V play off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 10 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na „náhle víťazstvo“. Ak ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy. V základnej časti súťaže za nerozhodného stavu po skončení normálnej hracej doby rozhodujú o víťazovi stretnutia samostatné nájazdy.

4.11 – ODDYCHOVÝ ČAS
Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať spolu dva 30-sekundové oddychové časy. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať rozhodcu iba kapitán tímu alebo asistent kapitána. Rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Družstvá si nemôžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry.

4.12 – VHADZOVANIE
Vhadzovanie sa vykonáva na začiatku každej tretiny, na začiatku predĺženia, a po akomkoľvek prerušení hry. Všetky vhadzovania sa vykonávajú iba na deviatich vyznačených bodoch na vhadzovanie.
Na bode v strede hracej plochy sa vhadzuje:
- na začiatku tretiny a predĺženia,
- po dosiahnutí gólu,
- po chybe rozhodcov pri zakázanom uvoľnení,
- po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára.
Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme brániaceho sa družstva sa vhadzuje:
- ak sa hra preruší medzi koncovými bodmi na vhadzovanie a bližším koncom ihriska ( musí sa vhadzovať na koncovom bode na vhadzovanie na tej strane, na ktorej bola hra prerušená, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak),
- ak nebol uznaný gól, pretože sa loptička odrazila do bránky od rozhodcu,
- ak útočiace družstvo nedosiahlo gól z trestného strieľania.
Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme útočiaceho družstva sa vhadzuje:
- ak útočiace družstvo spôsobí zakázané uvoľnenie,
- po úmyselnom ofsajde útočiaceho družstva.
Na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme sa vhadzuje:
- po ofsajdoch.
Po vylúčení hráča, ktoré má za následok zmenu počtu hráčov na ihrisku, sa vhadzuje v obrannom pásme previnilého tímu (z tohto pravidla existujú výnimky, pokiaľ má tím, ktorý sa neprevinil, ponúknutú výhodu a rozhodca ju signalizuje zdvihnutou rukou, a tento tím sa previní zakázaným uvoľnením, vyhodením loptičky za hraciu plochu alebo sa previní iným technickým priestupkom ako je napr. ofsajd, vhadzuje sa v strednom pásme). Rozhodca na začiatku hry nepíska. Ak hráč na vhadzovaní ani po upozornení nezaujme správne postavenie, môže ho rozhodca vymeniť spoluhráčom z hracej plochy. Ak hráč vnikne do kruhu na vhadzovanie, rozhodca musí zapískať a vhadzovanie sa musí zopakovať, okrem prípadu, že loptičku získalo družstvo, ktoré sa neprevinilo.

4.13 – SPÔSOB VYKONANIA VHADZOVANIA
Rozhodca vhodí loptičku medzi hokejky dvoch hráčov, ktorí sú na vhadzovaní. Hráči stoja tvárou k súperovmu koncu ihriska, približne vo vzdialenosti dĺžky jednej hokejky od seba a čepele ich hokejok sa dotýkajú hracej plochy na nevyplnenej časti bodu na vhadzovanie. Hráč útočiaceho družstva na svojej útočnej polovici musí položiť svoju hokejku na hraciu plochu ako prvý, ihneď nasledovaný hráčom brániaceho sa družstva. Hráč nesmie vyhrať vhadzovanie nohou.

4.14 – OFSAJDY
Hráč útočiaceho družstva nesmie vstúpiť do svojho útočného pásma skôr ako loptička. Ofsajd nie je, ak brániaci hráč zavedie alebo prihrá loptičku do svojho obranného pásma, v ktorom je hráč útočiaceho družstva. Ofsajd je úmyselný, ak jeho cieľom bolo bezdôvodné prerušenie hry.
Určujúce faktory pri posudzovaní ofsajdu sú:
- postavenie hráčových chodidiel - hráč je v ofsajde, keď má obidve chodidlá za modrou čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celá loptička prejde cez modrú čiaru,
- postavenie loptičky – celá loptička musí byť za modrou čiarou v útočnom pásme.
Pri porušení tohto pravidla sa musí prerušiť hra a vhadzuje sa:
- na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak loptičku za modrú čiaru zaviedol útočiaci hráč,
- na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho hráča, ak podľa mienky rozhodcu hráč spôsobil ofsajd úmyselne.
Pri získaní útočného pásma prechodom modrej čiary bez ofsajdu platí útočné pásmo až po stredovú červenú čiaru. Ak sa loptička dostane za červenú stredovú čiaru na polovicu útočiaceho družstva znova platí modrá čiara. (tzv. plávajúca modrá čiara)


4.15 – VÝHODA PRI OFSAJDE
Ak útočiaci hráč je v útočnom pásme skôr ako loptička, ale brániaci hráč má možnosť s loptičkou hrať, čiarový rozhodca vzpaží ruku, čím signalizuje výhodu pri ofsajde. Výnimkou je situácia, ak bola loptička vystrelená na bránku a brankár s ňou musel hrať. Čiarový rozhodca pripažením ruky signalizuje skončenie výhody pri ofsajde a nechá pokračovať v hre, keď :
- brániace sa družstvo prihralo alebo vyviedlo loptičku do stredného pásma, alebo
- útočiaci hráči ihneď opustili útočné pásmo dotykom topánky o modrú čiaru.
Predtým, ako možno zrušiť výhodu pri ofsajde, pričom loptička je ešte v útočnom pásme, musia útočiaci hráči ihneď opustiť útočné pásmo. Pod pojmom „ihneď“ sa rozumie, že útočiaci hráči sa už nesmú dotknúť loptičky, alebo pokúšať sa získať stratenú loptičku späť, alebo nútiť brániacich hráčov hrať s loptičkou v obrannom pásme. V momente, keď rozhodca pripaží, útočiaci hráči môžu znova vstúpiť do svojho útočného pásma.


4.16 – ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
Pre posúdenie zakázaného uvoľnenia je rozhodujúce miesto posledného kontaktu s loptičkou toho družstva, ktoré malo loptičku. Ak hráč družstva, ktoré má na hracej ploche rovnaký alebo väčší počet hráčov ako súper, vystrelí alebo usmerní loptičku spoza modrej čiary na svojej polovici hracej plochy za bránkovú čiaru súpera, hra sa preruší a signalizuje sa zakázané uvoľnenie. Vhadzovanie sa prevedie na tom koncovom bode na vhadzovanie brániaceho sa družstva, ktorý je najbližšie k miestu posledného kontaktu s loptičkou.
Zakázané uvoľnenie nie je, ak:
- loptička vnikne do bránky - uzná sa GÓL,
- ak družstvo, ktoré sa previnilo, je v momente vystrelenia loptičky oslabené,
- loptička predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru, sa dotkne akejkoľvek časti súperovho hráča, vrátane brankára,
- loptička prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní,
- podľa mienky rozhodcu, ktorýkoľvek hráč druhého družstva, okrem brankára, mohol s loptičkou hrať predtým, ako prešla cez bránkovú čiaru.
Zakázané uvoľnenie sa ruší, akonáhle brankár oboma nohami opustí bránkovisko, v bránkovisku sa môže pohybovať a kontrolovať smer pohybu loptičky, ak sa jej nedotkne a neopustí bránkovisko, zakázané uvoľnenie sa píska.
Zakázané uvoľnenie platí aj keď loptička prejde bránkoviskom, dokonca aj v prípade, ak loptička zmení smer od konštrukcie brány a pretne bránkovú čiaru bez toho, aby sa jej dotkol niektorí z hráčov alebo brankár.
Ak čiaroví rozhodcovia posúdia zakázané uvoľnenie nesprávne, vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie. Pod pojmom „OSLABENÝ“ sa rozumie, že v dôsledku trestu(-ov) má družstvo na hracej ploche menší počet hráčov ako jeho súper.

4.17 – DEFINÍCIA GÓLU
Gól musí byť uznaný:
- ak loptička z hokejky hráča útočiaceho družstva celá prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky,
- ak loptičku akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva,
- ak sa po strele útočiaceho hráča loptička odrazí do bránky po zásahu akejkoľvek časti spoluhráča,
- ak loptička vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky rozhodcu mal útočiaci hráč dostatok času na opustenie bránkoviska,
- ak po tom, ako sa loptička stala v bránkovisku voľnou, hokejkou ju usmerní do bránky útočiaci hráč,
- ak sa loptička priamo odrazí od topánky útočiaceho alebo brániaceho hráča.
Gól nemožno odvolať po vhadzovaní, ktoré nasleduje bezprostredne po dosiahnutí tohto gólu. Bránkovisko je definované ako priestor siahajúci nad vyznačenou plochou na hracej ploche do výšky hornej žŕdky nad hracou plochou.

4.18 – NEUZNANIE GÓLU
Gól nesmie byť uznaný:
- ak útočiaci hráč úmyselne loptičku kopol, hodil, odrazil rukou alebo ju ináč, ako svojou hokejkou usmernil do bránky, aj keby sa potom odrazila od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu,
- ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky,
- ak sa loptička odrazila priamo do bránky od rozhodcu,
- ak útočiaci hráč stál alebo mal svoju hokejku v bránkovisku v čase vniknutia loptičky do bránky, avšak okrem prípadu, ak útočiacemu hráčovi fyzicky bránil brániaci hráč opustiť bránkovisko v čase, keď loptička vnikla do bránky,
- ak bola bránka posunutá zo svojej základnej polohy.

4.19 – STRELEC GÓLU A ASISTENT
V Zápise o stretnutí sa gól pripíše hráčovi, ktorý dopravil loptičku do súperovej bránky. Za každý gól sa hráčovi prizná jeden bod. Asistencia sa prizná hráčovi, ktorí sa podieľal na akcii bezprostredne pred
dosiahnutím gólu. Pre každý gól možno priznať najviac jednu asistenciu. Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod. Ak dosiahne gól hráč, ktorý nie je uvedený v Zápise o stretnutí, gól nebude uznaný a hráč bude do konca stretnutia vykázaný z hry. Hráč aj družstvo bude potrestané.

4.20 – LOPTIČKA MIMO IHRISKA, NA BRÁNKOVEJ SIETI, ALEBO MIMO DOHĽADU
- Ak loptička opustí hraciu plochu alebo sa dotkne akejkoľvek prekážky nad hracou plochou, hra sa preruší a vhadzuje sa na najbližšom bode na vhadzovanie, odkiaľ bola vystrelená alebo odkiaľ sa odrazila, ak pravidlá nestanovujú inak.
- Ak loptička uviazne na vonkajšej strane bránkovej siete dlhšie ako tri sekundy alebo ju protihráči pritlačia k bránkovej konštrukcii, rozhodca musí prerušiť hru, pričom sa bude vhadzovať:
- na najbližšom koncovom bode na vhadzovanie,
- na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak podľa mienky rozhodcu prerušenie hry zapríčinil útočiaci hráč.
- Ak v boji o loptičku vznikne zhluk hráčov alebo hráč náhodne padne na loptičku a rozhodca ju stratí z dohľadu, musí ihneď prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude na bode, kde bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.

4.21 – NEPRAVÁ LOPTIČKA
Ak sa kedykoľvek počas hry objaví na hracej ploche ďalšia loptička, hra nesmie byť prerušená dovtedy, kým pri hre nemôže dôjsť k zámene loptičiek.

4.22 – LOPTIČKA ODRAZENÁ OD ROZHODCU
Ak sa loptička dotkne rozhodcu, hra nesmie byť prerušená, okrem prípadu, že vnikne priamo do bránky.

4.23 – ZASTAVENIE/PRIHRÁVKA LOPTIČKY RUKOU
Hráč smie zastaviť alebo zraziť loptičku vo vzduchu otvorenou rukou, alebo rukou loptičku posunúť po hracej ploche, okrem prípadu, keď podľa mienky rozhodcu hráč úmyselne usmernil loptičku svojmu spoluhráčovi:
- ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku za stredovou čiarou, rozhodca preruší hru a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom bode na vhadzovanie, kde bola prerušená hra.
- ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku vo svojom obrannom pásme, rozhodca hru nepreruší za predpokladu, že akcia prihrávky rukou sa skončí skôr, ako hráč a loptička opustia svoju polovicu.
Ak však loptičku rukou prihrá hráč zo stredného pásma spoluhráčovi vo svojom obrannom pásme, rozhodca preruší hru a vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde bola prerušená hra.(Prihrávka rukou je povolená po stredovú čiaru ,no musí smerovať z obranného pásma)
- ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku vo svojom útočnom pásme, rozhodca preruší hru a vhadzovanie sa prevedie v strednom pásme na bode na vhadzovanie pri jeho útočnom pásme.
Gól sa nesmie uznať, ak loptičku zrazil rukou útočiaci hráč, aj keby sa do bránky odrazila od ktoréhokoľvek hráča alebo jeho hokejky alebo topánky, od brankára alebo rozhodcu.

4.24 – KOPNUTIE LOPTIČKY
Kopať do loptičky sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže byť uznaný, ak loptičku kopol do bránky útočiaci hráč. Gól môže byť uznaný iba v prípade, ak sa kopnutá loptička odrazí do bránky od hokejky útočiaceho hráča.

4.25 – HRA S LOPTIČKOU SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
Zastavenie alebo zrazenie loptičky hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané a hra sa nepreruší iba vtedy, ak:
- loptička je zrazená k protihráčovi a potom rozhodca musí použiť signál nie,
- hráč brániaceho sa družstva zrazí loptičku do vlastnej bránky a potom sa uzná gól.
Ak s loptičkou hral útočiaci hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom útočnom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme. Ak s loptičkou hral hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom obrannom alebo strednom pásme, hra sa preruší a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom bode na vhadzovanie, kde sa stal priestupok. Ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou, ktorú mal nad úrovňou hornej žŕdky bránky, gól nemôže byť uznaný.

4.26 – POSTAVENIE HRÁČA V BRÁNKOVISKU
Ak útočiaci hráč úmyselne stojí v bránkovisku po dobu 3 sekúnd, pričom brankár mu nebráni v pohybe, rozhodca musí prerušiť hru a vhadzovanie sa prevedie na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme.

4.27 – PREVENCIA PRED INFEKCIAMI
Krvácajúci hráč alebo hráč, ktorý má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča a musí opustiť hraciu plochu, aby ho bolo možné ošetriť alebo očistiť. Taký hráč sa smie vrátiť na hraciu plochu s podmienkou, že:
- rana je uzatvorená a pevne prikrytá vhodným obväzom,
- z hráča je odstránená krv a má vymenený alebo riadne vyčistený výstroj a úbor.
Ak na hracej ploche, zariadeniach ihriska alebo na akýchkoľvek iných predmetoch sú krvavé škvrny, rozhodca musí zabezpečiť, aby boli odstránené po prvom prerušení hry.
 

Najviac gólov

Martin Tekula (NHA)   21
Filip Tekula (NHA)   17
František Olejár (OVZ)   12
Ivo Durec (MSN)   10
Juraj Buranovsky (WDO)   10
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Kamil Rabatin (WDO)   15
Jakub Macháč (WDO)   13
Marek Scheuer (NHA)   13
Martin Tekula (NHA)   11
Filip Tekula (NHA)   11
Celková tabuľka

Najviac bodov

Martin Tekula (NHA)   32
Filip Tekula (NHA)   28
Kamil Rabatin (WDO)   24
Jakub Macháč (WDO)   20
Marek Scheuer (NHA)   20
Celková tabuľka