VHBL

Časť V. - Tresty
5.01 – TRESTY - DEFINÍCIE A POSTUPY
Tresty podľa ich časového trvania sú rozdelené na nasledujúce kategórie:
- menší trest (2)
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
- väčší trest (5)
- osobný trest (10)
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
- trest v hre (TH)
- trestné strieľanie (TS)
Dĺžka všetkých trestov zodpovedá čistému času hry.
Tresty uložené po skončení stretnutia musí rozhodca opísať v Zápise o stretnutí. Pri osobnom treste do konca stretnutia sa potrestanému hráčovi zapíše OK. Pri treste v hre sa potrestanému hráčovi zapíše do Zápisu o stretnutí TH. Všetky osobné tresty , tresty do konca stretnutia a tresty v hre rozhodca musí uviesť do Zápisu o stretnutí a oznámiť riadiacemu subjektu po skončení stretnutia. Ak bol hráčovi súčasne uložený väčší a menší trest, väčší trest musí odpykať ako prvý. To sa uplatní, keď obidva tresty boli uložené tomu istému hráčovi. Určený hráč ihneď odíde na trestnú lavicu a menší trest odpyká tak, akoby bol potrestaný on.
Ak bol hráčovi súčasne uložený menší trest a osobný trest alebo väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnutia, potrestané družstvo okamžite pošle na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká menší trest alebo väčší trest a nemôže byť vystriedaný.

5.02 – MENŠÍ TREST
Pri menšom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený.

5.03 – MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU
Pri menšom treste pre hráčsku lavicu ktorýkoľvek hráč potrestaného družstva, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený. Ak je družstvo oslabené jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími trestami pre hráčsku lavicu a súper dosiahne gól, prvý z týchto trestov sa musí automaticky skončiť.

5.04 – VÄČŠÍ TREST
Pri väčšom treste hráč, vrátane brankára, musí opustiť hraciu plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), pričom náhradník je povolený po piatich minútach.
Po treťom (šiestom, deviatom....) VT, OT (všetky druhy sa spočítavajú) v rovnakej sezóne jednej súťaže má hráč automaticky zastavenú činnosť na najbližšie 1 (2,3...) majstrovské stretnutie príslušnej súťaže.

5.05 – OSOBNÝ TREST
Pri prvom osobnom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na desať minút, pričom náhradník je povolený okamžite. Hráč, ktorému sa skončil osobný trest, musí ostať na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry. Pri druhom osobnom treste hráč, vrátane brankára, musí automaticky opustiť hraciu plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), ale náhradník je povolený okamžite.

5.06 – OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA
Pri osobnom treste do konca stretnutia hráč, vrátane brankára družstva, musí opustiť hraciu plochu a odísť pre zvyšok stretnutia do šatne a náhradník je povolený okamžite. Hráč družstva, ktorému bol uložený osobný trest do konca stretnutia (OK) má automaticky zastavenú činnosť na nasledujúce majstrovské stretnutie jeho družstva, pri druhom vylúčení toho istého hráča (OK) má stop na 3 zápasy, pri treťom treste tohto hráča (OK) je hráč vylúčený do konca sezóny plus dostáva podmienku do ďalšej sezóny, že už po druhom treste (OK) bude vylúčený do konca sezóny.

5.07 – TREST V HRE
Pri treste v hre hráč, vrátane brankára družstva, musí opustiť hraciu plochu a odísť pre zvyšok stretnutia do šatne a náhradník je povolený po piatich minútach. Hráč družstva, ktorému bol uložený trest v hre, má automaticky zastavenú činnosť minimálne pre tri nasledujúce stretnutia a jeho prípad prerokuje riadiaci subjekt, ktorý môže trest zvýšiť. Ak tento hráč, bude druhý krát vylúčený za (trest v hre) bude vylúčený do konca sezóny plus dostáva podmienku do ďalšej sezóny, že hneď po prvom previnení (trest v hre), alebo po druhom treste (do konca zápasu) bude vylúčený do konca sezóny.

5.08 – TRESTNÉ STRIEĽANIE
Ak sa porušenie pravidiel trestá trestným strieľaním a ak priestupok má za následok menší trest, družstvo, ktoré sa neprevinilo, si môže vybrať z týchto možností:
- súhlasí s trestným strieľaním a trest sa neuloží bez ohľadu na to, či z trestného strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól, alebo
- hráčovi, ktorý sa previnil, sa uloží menší trest.
Ak priestupok má za následok akýkoľvek iný trest, trestné strieľanie sa vykoná a trest sa uloží bez ohľadu na to, či z trestného strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól. Keď porušenie pravidiel, za ktoré nasleduje trestné strieľanie, sa vyskytne počas riadneho hracieho času, trestné strieľanie sa nariadi a ihneď vykoná zvyčajným spôsobom, aj keby rozhodca zapískal s oneskorením spôsobeným poskytnutím výhody.
Ak v takom prípade sa skončí hrací čas tretiny , stretnutia , alebo predĺženia, trestné strieľanie sa musí vykonať. Ak brankár opustí svoje bránkovisko skôr, ako sa hráč dotkne loptičky, alebo zapríčiní akékoľvek porušenie pravidiel, rozhodca musí vzpažiť ruku a trestné strieľanie musí nechať dokončiť. Ak je však trestné strieľanie neúspešné, musí ho nechať opakovať. Ak brankár predčasne opustí bránkovisko, rozhodca musí:
- v prvom prípade brankára napomenúť a nechať trestné strieľanie opakovať,
- v druhom prípade uložiť brankárovi osobný trest a nechať trestné strieľanie opakovať,
- v treťom prípade priznať gól.
Brankár sa môže pokúsiť chytiť strelu akýmkoľvek spôsobom, no nesmie hodiť svoju hokejku alebo iný predmet, pretože v takom prípade sa prizná gól v prospech útočiaceho družstva. Ak počas vykonávania trestného strieľania ktorýkoľvek hráč súperovho družstva ruší alebo rozptyľuje hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie, a z toho dôvodu je trestné strieľanie neúspešné, rozhodca nechá trestné strieľanie opakovať a hráčovi súperovho družstva uloží osobný trest.

5.09 – VYKONANIE TRESTNÉHO STRIEĽANIA
Ak rozhodca nariadi trestné strieľanie, jeho exekútorom nemusí byť faulovaný hráč. Hráči obidvoch družstiev musia opustiť hraciu plochu. Rozhodca položí loptičku na stredný bod na vhadzovanie.
Pri trestnom strieľaní môže byť v bránke iba brankár. Brankár musí zostať v bránkovisku dovtedy, kým sa hráč nedotkne loptičky. Hráč na základe inštrukcie rozhodcu musí hrať s loptičkou smerom k súperovej bránkovej čiare a má sa pokúsiť dosiahnuť gól. Po vystrelení loptičky sa považuje trestné strieľanie za skončené a v nijakom prípade nemôže byť dosiahnutý gól druhou strelou. Ak bol dosiahnutý gól, vhadzovanie sa prevedie na strednom bode na vhadzovanie. Ak nebol dosiahnutý gól, vhadzovanie sa prevedie na niektorom koncovom bode na vhadzovanie v pásme, v ktorom sa trestné strieľanie uskutočnilo.

5.10 – DODATOČNÉ TRESTANIE
Okrem zastavenia činnosti podľa týchto pravidiel môže riadiaci subjekt kedykoľvek po skončení stretnutia vyšetriť ľubovoľný incident a zastaviť činnosť za akýkoľvek priestupok, ktorý sa stal na hracej ploche alebo mimo hracej plochy kedykoľvek pred, počas a po stretnutí, bez ohľadu na to, či tieto priestupky rozhodca potrestal alebo nepotrestal.

5.11 – TRESTY PRE BRANKÁRA
Brankár nikdy nejde na trestnú lavicu. Pri menšom treste alebo prvom osobnom treste uloženom brankárovi, brankár pokračuje v hre. Jeho trest odpyká ďalší hráč jeho družstva, ktorý bol na hracej ploche, keď sa stal priestupok. Pri väčšom treste, osobnom treste do konca stretnutia alebo treste v hre brankár musí opustiť hraciu plochu pre zvyšok stretnutia. Ak je to možné, vystrieda ho náhradný brankár alebo ktorýkoľvek hráč jeho družstva. Hráčovi sa poskytne 10 minút na oblečenie kompletného brankárskeho výstroja. V prípade väčšieho trestu alebo trestu v hre 5-minútový trest odpyká spoluhráč, ktorý bol na hracej ploche v čase priestupku.

5.12 – ODLOŽENÝ TREST
Toto pravidlo sa využíva iba v súvislosti s menšími trestami, menšími trestami pre hráčsku lavicu, väčšími trestami a trestami v hre. Ak je uložený trest druhému hráčovi, pričom jeden hráč jeho družstva už odpykáva trest, čas trestu tohto hráča sa nesmie začať merať skôr, ako uplynie čas trestu prvého vylúčeného hráča. Ak má družstvo dvoch alebo viacerých hráčov súčasne si odpykávajúcich tresty, a pretože podľa pravidla o odložených trestoch za druhého previnilca je na hracej ploche náhradník, ani jeden z dvoch potrestaných hráčov sa nesmie vrátiť na hraciu plochu pred prerušením hry. Ak však potrestané družstvo po uplynutí hráčovho trestu môže mať na hracej ploche viac ako troch hráčov, potom sa potrestaní hráči smú vracať na hraciu plochu v poradí, v akom sa končili ich tresty.

5.13 – SIGNALIZOVANIE TRESTOV
Pri porušení pravidiel, za ktoré sa ukladá trest, sa postupuje takto:
- ak má loptičku družstvo hráča, ktorý sa previnil, rozhodca okamžite zapíska a uloží trest. Vhadzovanie sa prevedie v obrannom pásme potrestaného tímu.
- ak družstvo hráča, ktorý sa previnil, nemá loptičku, rozhodca vzpaží ruku, čím avizuje, že uloží trest, a potom po dokončení akcie družstva, ktoré malo loptičku, zapíska a uloží trest.( Pod pojmom „dokončenie akcie družstva, ktoré má loptičku“ sa rozumie, že družstvo loptičku stratí, pričom ju získa alebo cielene usmerní hráč alebo brankár súperovho družstva, alebo sa s ňou nedá hrať. Odraz loptičky od hráča súperovho družstva, alebo od bránky, alebo od mantinelu, sa za dokončenie akcie nepovažuje.)
- ak po tom, čo rozhodca signalizoval uloženie trestu, ale predtým ako zapískal, vnikne loptička do bránky družstva, ktoré sa neprevinilo, gól nesmie byť uznaný a avizovaný trest sa musí uložiť, aj keby loptička vnikla do bránky zásluhou družstva, ktoré sa neprevinilo.
- ak po tom, ako rozhodca vzpažil ruku, dosiahne gól družstvo, ktoré sa neprevinilo, gól sa uzná a menší trest sa neuloží. Ak družstvo, ktoré sa previnilo, už bolo oslabené, hráč z trestnej lavice sa po strelení gólu hráčmi súpera vráti späť do hry a na jeho miesto poputuje hráč, ktorý sa dopustil priestupku voči pravidlám.
 

Najviac gólov

Dominik Dobiáš (OVZ)   5
Juraj Buranovsky (WDO)   5
Dávid Kopál (WDO)   5
Adam Jurčiak (OVZ)   5
Michal Bobek (WDO)   5
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Adam Jurčiak (OVZ)   6
Tomáš Bobek (WDO)   6
Matej Hejsek (WDO)   4
Damián Prevaj (BRE)   4
Juraj Buranovsky (WDO)   4
Celková tabuľka

Najviac bodov

Adam Jurčiak (OVZ)   11
Juraj Buranovsky (WDO)   9
Tomáš Bobek (WDO)   9
Matej Hejsek (WDO)   8
Kamil Rabatin (WDO)   8
Celková tabuľka