VHBL

Časť VI. - Fauly na hráčov
6.01 – VRAZENIE NA MANTINEL
Hráčovi, ktorý bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne alebo podrazí protihráča tak, že spôsobí prudké vrazenie na mantinel, podľa uváženia rozhodcu bude uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý vrazením na mantinel zraní protihráča, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

6.02 – BODNUTIE
Bodnutie je zákrok hráča, ktorý použije horný koniec rúčky svojej hokejky na napadnutie protihráča. Pokus o bodnutie zahŕňa všetky prípady, pri ktorých hráč urobí pohyb bodnutia, ale protihráča sa nedotkne. Hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnúť protihráča, bude uložený:
- dvojitý menší trest + automaticky osobný trest (2 + 2 + 10)
Hráčovi, ktorý bodne protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý bodnutím zraní protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)

6.03 – NAPADNUTIE
Napadnutie je zákrok hráča, ktorý urobí viac ako dva kroky, aby vyvolal telesný kontakt s protihráčom. Hráčovi, ktorý nabehne, naskočí alebo napadne protihráča, alebo ktorý nabehne, naskočí alebo napadne súperovho brankára v bránkovisku, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý napadnutím zraní protihráča, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo -trest v hre (TH)
Hráč, ktorý po zapískaní vyvolá fyzický kontakt s protihráčom a ak, podľa mienky rozhodcu, mal hráč po zapískaní dostatok času predísť takému kontaktu, rozhodca mu uloží trest za napadnutie. Brankár, aj keď je mimo bránkoviska, nie je objekt, ktorý možno napádať. Ak má protihráč zbytočný kontakt s brankárom, rozhodca takému hráčovi uloží trest za nedovolené bránenie v hre alebo napadnutie.

6.04 – NAPADNUTIE ZOZADU
Napadnutie zozadu je taký zákrok na hráča, pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný úder na zadnú časť tela a nie je schopný sa mu brániť. Keď však hráč svojím obratom neúmyselne vyvolá telom kontakt so súperom, neposudzuje sa to ako napadnutie zozadu. Hráčovi, ktorý nabehne, naskočí, napadne alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne protihráča zozadu, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest + automaticky osobný trest (2 + 10) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý zraní protihráča napadnutím zozadu, bude uložený:
- trest v hre (TH)

6.05 – PÁD POD NOHY
Pád pod nohy je zákrok, pri ktorom sa hráč spredu, zboku alebo zozadu priblíži k protihráčovi a padne alebo sa vrhne svojím telom na jeho nohy v oblasti od kolien smerom dole. Hráčovi, ktorý napadne protihráča pádom pod nohy, bude uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý pádom pod nohy zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

6.06 – KROSČEK
Krosček je úder hokejkou, ktorú hráč drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka hracej plochy. Hráčovi, ktorý krosčekuje protihráča, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý krosčekom zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

6.07 – FAUL LAKŤOM
Hráčovi, ktorý svojím lakťom fauluje protihráča, bude uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý faulom lakťom zraní protihráča, musí byť uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

6.08 – NADMERNÁ HRUBOSŤ
Hráčovi, ktorý poruší pravidlá tak, že môže spôsobiť alebo spôsobí protihráčovi zranenie, bude uložený:
- trest v hre (TH)
Pre použitie tohto pravidla v prípade, že jeden hráč je na hracej ploche a druhý mimo hracej plochy, sa obidvaja hráči považujú za hráčov na hracej ploche.

6.09 – ÚDERY PÄSŤOU ALEBO HRUBÁ HRA
Hráčovi, ktorý počas bitky alebo šarvátky úmyselne odhodí svoju rukavicu, bude uložený:
- osobný trest (10)
Hráčovi, ktorý začne bitku, bude uložený:
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý odplatí alebo sa pokúsi odplatiť úder päsťou, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý ako prvý zasiahne do prebiehajúcej šarvátky, bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý napriek výzve rozhodcu na skončenie pokračuje v šarvátke, alebo sa pokúša pokračovať, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- dvojitý menší trest (2 + 2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý je zapletený do bitky mimo hracej plochy, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- osobný trest (10) alebo - osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý sa previnil neprimeranou hrubosťou, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - dvojitý menší trest (2 + 2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý strhne alebo drží masku brankára, alebo protihráča ťahá za vlasy, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)

6.10 – ÚDER HLAVOU
Hráčovi, ktorý sa pokúsi alebo úmyselne udrie hlavou protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)

6.11 – NEBEZPEČNÁ HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU
Nosenie hokejky nad úrovňou svojich ramien, ktorá ohrozuje každého hráča súperovho družstva je zakázané a hráčovi za porušenie tohto pravidla bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý nesie alebo drží ktorúkoľvek časť svojej hokejky nad úrovňou ramien a spôsobí ňou zranenie protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Ak však zranenie so zdvihnutou hokejkou je posúdené ako náhodné, hráčovi, ktorý sa previnil bude uložený:
- dvojitý menší trest (2 + 2)

6.12 – DRŽANIE PROTIHRÁČA
Hráčovi, ktorý drží protihráča rukami alebo hokejkou, bude uložený:
- menší trest (2)

6.13 – DRŽANIE HOKEJKY
Hráčovi, ktorý rukami alebo iným spôsobom drží hokejku protihráča, bude uložený:
- menší trest (2)

6.14 – HÁKOVANIE
Hráčovi, ktorý svojou hokejkou hákovaním prekáža alebo sa pokúša prekážal v pohybe protihráča, bude uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý hákovaním zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Keď pri brejku hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je v tejto situácii zozadu hákovaný, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, rozhodca nariadi : - trestné strieľanie (TS)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu hákovaný v situácii, že medzi ním a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, rozhodca okamžite preruší hru a prizná: - gól
(Pod pojmom brejk sa rozumie situácia, keď medzi hráčom, ktorý má loptičku pod kontrolou a súperovým brankárom, alebo bránkou, ak bol brankár odvolaný, nie je nijaký protihráč.) Rozhodca nesmie prerušiť hru dovtedy, kým má loptičku útočiace družstvo. Aby mohlo byť nariadené trestné strieľanie alebo priznaný gól, loptička musí byť úplne za obrannou modrou čiarou. Toto pravidlo sa týka akéhokoľvek nedovoleného bránenia, najmä však:
- vyrazenia hokejky z rúk protihráča,
- bránenia protihráčovi znovu získať stratenú hokejku,
- odrazenia alebo vystrelenia opustenej alebo zlomenej hokejky alebo akéhokoľvek predmetu smerom k protihráčovi vedúcemu loptičku.

6.15 – NEDOVOLENÉ BRÁNENIE V HRE
Hráčovi, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe protihráčovi, ktorý nemá loptičku, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi na hráčskej alebo trestnej lavici, ktorý počas hry svojou hokejkou alebo telom bráni v pohybe protihráča s loptičkou, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi, ktorý svojou hokejkou alebo telom bráni alebo prekáža v pohybe brankára, ktorý je vo svojom bránkovisku, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ktorýkoľvek člen jeho družstva, ktorý neoprávnene vstúpi na hraciu plochu, bráni svojou hokejkou alebo telom v pohybe protihráčovi s loptičkou, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól

6.16 – KOPNUTIE


Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť iného hráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)

6.17 – FAUL KOLENOM
Hráčovi, ktorý použije koleno na faulovanie protihráča, bude uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý faulom kolenom zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

6.18 – SEKANIE
Rozhodca uloží trest za seknutie hráčovi, ktorý sa svojou hokejkou zaženie na protihráča bez toho, aby sa ho skutočne dotkol, alebo sa prudko zaženie po loptičke s cieľom zastrašiť protihráča. Klepnutie po hokejke, ktorou protihráč vedie loptičku, sa nepovažuje za seknutie, ak jeho jediným cieľom je získanie loptičky.
Hráčovi, ktorý svojou hokejkou seknutím prekáža alebo sa pokúša prekážal v pohybe protihráča, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý seknutím zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po protihráčovi, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

6.19 – PICHNUTIE
„Pokusom o pichnutie“ sú všetky prípady, keď sa urobí pohyb pichnutia bez fyzického kontaktu. Pichnutie je akcia, pri ktorej hráč, ktorý má hokejku v jednej alebo obidvoch rukách pichne protihráča koncom jej čepele.
Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť protihráča, bude uložený:
- dvojitý menší trest + osobný trest (2 + 2 + 10)
Hráčovi, ktorý pichne protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Hráčovi, ktorý pichnutím zraní protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)

6.20 – PODRAZENIE
Hráčovi, ktorý nastaví svoju hokejku, stehno, koleno, nohu, rameno, ruku alebo lakeť takým spôsobom, že zapríčiní podrazenie alebo pád protihráča, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo
- trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý podrazením zraní protihráča, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Keď pri brejku hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je hráč v tejto situácii zozadu podrazený, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, rozhodca nariadi: - trestné strieľanie (TS)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu podrazený v situácii, že medzi ním a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, rozhodca prizná: -gól
Rozhodca nesmie prerušiť hru dovtedy, kým má loptičku útočiace družstvo. Aby mohlo byť nariadené trestné strieľanie alebo priznaný gól, loptička musí byť úplne za obrannou modrou čiarou.

6.21 – ÚDER DO HLAVY A KRKU
Hráčovi, ktorý ktoroukoľvek časťou tela napadne oblasť hlavy a krku protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným mantinelom, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- menší trest + automaticky osobný trest (2 + 10) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)
Hráčovi, ktorý napadnutím hlavy a krku zraní protihráča, bude uložený:
- trest v hre (TH)

ĎALŠIE TRESTY

6.22 – NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA HRÁČOV
Hráčovi, ktorý sa “filmovaním pádu” pokúsi o to, aby bol protihráčovi uložený trest, bude uložený:
- menší trest (2)
Za ktoréhokoľvek hráča,
- ktorý po uložení trestu okamžite nejde na trestnú lavicu alebo do šatne,
- ktorý nie je na hracej ploche, ale voči rozhodcom alebo iným osobám používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá, jeho družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Hráčovi, ktorý
- počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcov, alebo
- úmyselne odstrčí loptičku z dosahu rozhodcu, keď ju chce zdvihnúť, alebo
- vstúpi alebo zotrváva v území rozhodcov, keď sa tam rozhodca dorozumieva so svojim kolegom, bude uložený:
- osobný trest (10)
Za akékoľvek ďalšie diskusie bude hráčovi uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi na hracej ploche,
- ktorý pred, počas a po stretnutí používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá voči ktorýmkoľvek osobám na hracej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, okrem blízkeho okolia hráčskej lavice,
- ktorý kedykoľvek udiera hokejkou alebo iným predmetom po mantineli,
- ktorý po skončení bitky alebo akejkoľvek šarvátky, v ktorej bol zapletený, nejde priamo a okamžite na trestnú lavicu, alebo zdržiava hru zbieraním svojho výstroja,
- ktorý provokuje protihráča, aby mu bol uložený trest, alebo
- ktorý z hracej plochy úmyselne vyhodí hokejku alebo ktorúkoľvek súčasť výstroja, bude uložený:
- osobný trest (10)
Hráčovi na hracej ploche, ktorý pokračuje v konaní, za ktoré mu bol predtým uložený osobný trest, bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý sa previní rasovými alebo etnickými urážkami, bude uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi, ktorý
- akýmkoľvek spôsobom sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou, chytí, sotí alebo napadne rukami, hokejkou alebo telom, podrazí, sekne, udrie rozhodcu alebo opľuje rozhodcu stretnutia, alebo
- zosmiešňuje alebo ruší alebo poškodzuje priebeh stretnutia, alebo
- opľuje ktorúkoľvek osobu na hracej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, bude uložený:
- trest v hre (TH)
Rozprávať s rozhodcom môže iba kapitán, alebo asistent kapitána a to iba v slušnom, neosobnom poňatí. Výkriky na rozhodcu ostatných hráčov v poli môžu byť posúdené ako rečnenie a potrestané:
- menším trestom (2)
Výkriky hráčov, ktorí nie sú na hracej ploche budú potrestané:
- osobným trestom (10), pri pokračovaní rečnenia na osobu rozhodcu, môže rozhodca trest adekvátne zvýšiť,
Akákoľvek vulgárna nadávka na stranu rozhodcu, najmä z očí do očí, bude považovaná za útok na rozhodcu a takto previnenému hráčovi bude udelený:
- trest v hre (TH).6.23 – UDRŽIAVANIE LOPTIČKY V POHYBE
Loptička sa musí po celý čas udržiavať v pohybe. Družstvo, ktoré má loptičku vo svojom obrannom pásme, musí postupovať s loptičkou k súperovej bránke, pričom:
- môže zaviesť loptičku za svoju bránku iba trikrát,
- nemusí postupovať dopredu, ak mu v tom zabraňujú hráči súperovho družstva, alebo
- nemusí postupovať dopredu, ak je oslabené.
Hráč, ktorý opustil svoje obranné pásmo, nesmie prihrať alebo zaviesť loptičku späť do svojho obranného pásma s cieľom zdržiavať hru, okrem prípadu, keď jeho družstvo je oslabené.
Pri prvom priestupku rozhodca napomenie kapitána družstva, ktoré sa previnilo.
Pri druhom priestupku počas tej istej tretiny bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý drží, zašľapuje alebo svojou hokejkou, topánkami alebo telom hrá s loptičkou pri mantineli tak, že zapríčiní prerušenie hry, okrem prípadu, že je skutočne napádaný protihráčom, bude uložený:
- menší trest (2)

6.24 – POSUNUTIE BRÁNKY
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď sa to stane počas posledných dvoch minút stretnutia alebo kedykoľvek počas predĺženia, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:
- trestné strieľanie (TS)
Keď hráč alebo brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, pričom má súper loptičku pod kontrolou a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč a tým zabráni dosiahnutiu gólu, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)
Ak je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč jeho družstva posunie bránku z jej základnej polohy, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól

6.25 – VYSTRELENIE ALEBO VYHODENIE LOPTIČKY Z HRACEJ PLOCHY
Hráčovi, ktorý úmyselne vystrelí loptičku z hracej plochy, alebo brankárovi, ktorý priamo vystrelí loptičku z hracej plochy, alebo hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí alebo úmyselne vyrazí loptičku svojou rukou alebo hokejkou z hracej plochy a nachádza sa pri tom v obrannom pásme svojho družstva, bude uložený:
- menší trest (2)
Výnimkou je ak prestrelí zadnú ochrannú sieť svojho útočného pásma.

6.26 – ÚPRAVA VÝSTROJA
Z dôvodu opravy alebo úpravy hráčskeho výstroja a oblečenia hra sa nesmie prerušiť ani stretnutie predlžovať a hráč, ktorý takú úpravu potrebuje, musí odísť z hracej plochy. Za porušenie tohto pravidla bude hráčovi uložený:
- menší trest (2)

6.27 – ZRANENÝ HRÁČ ODMIETA OPUSTIŤ HRACIU PLOCHU
Zranenému hráčovi, ktorý odmieta opustiť hraciu plochu, bude uložený:
- menší trest (2)

6.28 – VIAC HRÁČOV NA HRACEJ PLOCHE PO DOSIAHNUTÍ GÓLU
Ak má družstvo po dosiahnutí gólu na hracej ploche väčší počet hráčov, ako je potrebný pri jednom striedaní, bude mu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu

6.29 – PORUŠENIE PRAVIDIEL PRI VHADZOVANÍ
Keď rozhodca vymenil hráča na vhadzovaní a ďalší hráč toho istého družstva po napomenutí otáľa so zaujatím správneho postavenia, družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Keď predtým, ako bola vhodená loptička, vnikne do kruhu na vhadzovanie hráč, ktorý nie je na vhadzovaní, jeho spoluhráč na vhadzovaní musí byť vymenený. Pri druhom priestupku počas toho istého vhadzovania bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený:
- menší trest (2)

6.30 – NEDOVOLENÁ ALEBO NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ
Ak hráč alebo brankár, ktorý:
- nosí svoj výstroj alebo ochranný štít tak, že môže spôsobiť zranenie protihráča, alebo
- nosí neschválený výstroj,
- používa alebo nosí nedovolenú alebo nebezpečnú obuv, hokejku alebo iný výstroj,
musí opustiť hraciu plochu a jeho družstvo bude napomenuté.
Hráč alebo brankár, ktorý:
- nenosí predpísaný výstroj (u brankára sa za výstroj považuje celá brankárska výstroj, hráč musí mať rukavice a chrániče holení akéhokoľvek typu) bude potrestaný:
- menší trest (2)
Pri druhom porušení pravidla ktorýmkoľvek hráčom toho istého družstva priestupkom, za ktorý bolo jeho družstvo napomenuté alebo potrestané, rozhodca uloží:
- menší trest (2) + osobný trest (10) hráčovi, ktorý sa previnil.
Hráč, ktorý sa previnil, nesmie v stretnutí hrať dovtedy, kým chybný výstroj neupraví alebo neodstráni.

6.31 – ZLOMENÁ HOKEJKA
Hráč alebo brankár, ktorému sa zlomila hokejka, nemôže prijať hokejku hodením na hraciu plochu, ale môže prijať hokejku od spoluhráča bez toho, aby išiel k svojej hráčskej lavici. Hráčovi, ktorému sa zlomila hokejka a okamžite nepustí jej úlomky z rúk, bude uložený:
- menší trest (2)
Brankár môže hrať so zlomenou hokejkou až do najbližšieho prerušenia hry alebo dovtedy, kým novú hokejku nezíska dovoleným spôsobom. Identifikovateľnému hráčovi, ktorý z hráčskej lavice hodí brankárovi novú hokejku, bude uložený:
- menší trest + osobný trest do konca stretnutia (2 + OK)
Ak hokejku hodí neidentifikovateľná osoba v priestore hráčskej lavice, družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Brankárovi, ktorý si počas prerušenia hry ide k svojej hráčskej lavici vymeniť hokejku, bude uložený:
- menší trest (2)
Brankár smie počas hry prísť k hráčskej lavici a vymeniť si svoju hokejku. Hráčovi, ktorý nesie aj novú hokejku spoluhráčovi alebo brankárovi a zapojí sa do hry, bude uložený:
- menší trest (2)
Zlomená hokejka je taká, ktorá podľa mienky rozhodcu nie je spôsobilá na riadnu hru. Hráč sa môže zúčastniť hry aj bez hokejky.

6.32 – PADNUTIE HRÁČA NA LOPTIČKU
Hráčovi, okrem brankára, ktorý úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď brániaci hráč, okrem brankára, úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, keď je v bránkovisku jeho družstva, rozhodca družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)
Keď bol súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, keď je v bránkovisku jeho družstva, rozhodca družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól
Hráča, ktorý si ľahne na hraciu plochu, aby zablokoval strelu, nemožno potrestať, ak sa loptička dostane pod jeho telo alebo uviazne v jeho oblečení alebo výstroji. Ak však použije ruky na to, aby sa s loptičkou nedalo hrať, trest sa mu uloží. Hráč smie svojimi rukami loptičku zastaviť, zraziť alebo posúvať po hracej ploche.

6.33 – PADNUTIE BRANKÁRA NA LOPTIČKU
Brankárovi, ktorého celé telo je mimo bránkoviska, pričom loptička je za bránkovou čiarou alebo za vzdialenejšími oddeľovacími čiarami na kruhoch na vhadzovanie, a ktorý úmyselne padne na loptičku alebo ju stiahne pod svoje telo, prípadne ju drží alebo pritláča na ktorúkoľvek časť bránky alebo mantinelu, bude uložený:
- menší trest (2)

6.34 – ZOVRETIE LOPTIČKY RUKOU HRÁČA
Hráčovi, okrem brankára, ktorý vo svojej ruke úmyselne zovrie loptičku, bude uložený:
- menší trest (2)
Hráčovi, okrem brankára, ktorý rukou zdvihne loptičku z hracej plochy, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď hráč, okrem brankára, rukou zdvihne v bránkovisku loptičku z hracej plochy, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)

6.35 – ZOVRETIE LOPTIČKY RUKOU BRANKÁRA
Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a drží loptičku dlhšie ako tri sekundy, bude uložený:
- menší trest (2)
Keď brankár hodí loptičku dopredu a ako prvý s ňou hrá spoluhráč, bude brankárovi uložený:
- menší trest (2)
Brankárovi, ktorý úmyselne pustí loptičku za svoje chrániče, bude uložený:
- menší trest (2)

6.36 – ZÁSAH PROTI DIVÁKOM
Hráčovi, ktorý fyzicky zasiahne voči divákovi, bude podľa uváženia rozhodcu uložený:
- trest v hre (TH)

6.37 – HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ ALEBO HRÁČSKU LAVICU
Hráčovi, inému ako určuje pravidlo, ktorý opustí trestnú alebo hráčsku lavicu a svojím konaním zapríčiní uloženie menšieho, väčšieho alebo osobného trestu, bude automaticky uložený:
- osobný trest do konca stretnutia (OK)
Keď hráč neoprávnene vstúpi do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má loptičku a medzi sebou a súperovým brankárom nemá nijakého protihráča, rozhodca prizná: - trestné strieľanie (TS)
Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak vtedy hráč neoprávnene vstúpi do hry a zasiahne proti hráčovi súpera, ktorý má loptičku, rozhodca prizná: - gól
Ak hráč neoprávnene vstúpi do hry zo svojej hráčskej lavice alebo z trestnej lavice svojou chybou alebo chybou trestomerača, potom gól, ktorý by dosiahlo jeho družstvo nesmie byť uznaný, lebo hráč bol na hracej ploche neoprávnene; všetky tresty uložené obidvom družstvám musia byť odpykané. Ak hráč opustí trestnú lavicu chybou trestomerača, nesmie mu byť za to uložený trest, ale tento hráč musí odpykať zvyšok svojho trestu od momentu neoprávneného vstupu do hry.

6.38 – HRÁČ OPUSTÍ TRESTNÚ LAVICU
Potrestanému hráčovi, ktorý opustí trestnú lavicu pred uplynutím svojho trestu, okrem konca tretiny, rozhodca uloží:
- menší trest (2)
Keď sa priestupok vyskytol pri šarvátke počas prerušenia hry, bude hráčovi, ktorý sa previnil, uložený:
- menší trest + osobný trest do konca stretnutia (2 + OK)
a odpyká sa po uplynutí predchádzajúceho trestu.

6.39 – HRÁČ OPUSTÍ HRÁČSKU ALEBO TRESTNÚ LAVICU POČAS ŠARVÁTKY
Nijaký hráč nesmie kedykoľvek počas šarvátky opustiť hráčsku alebo trestnú lavicu. Prvému hráčovi, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú lavicu, bude uložený:
- dvojitý menší trest (2 + 2) alebo - osobný trest do konca stretnutia (OK)
Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku alebo trestnú lavicu, musí byť uložený:
- osobný trest (10)
Striedanie vykonané pred šarvátkou je prípustné za predpokladu, že takto striedajúci hráči sa do šarvátky nezapoja. Ak hráči obidvoch družstiev naraz opustia svoje hráčske lavice, podľa tohto pravidla bude potrestaný prvý identifikovateľný hráč z každého družstva. Pre určenie, ktorý hráč ako prvý opustil svoju hráčsku lavicu, môžu sa rozhodcovia medzi sebou poradiť. Podľa tohto pravidla možno každému družstvu uložil najviac štyri osobné tresty alebo osobné tresty do konca stretnutia.

6.40 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, KEĎ JE DRUŽSTVO NA HRACEJ PLOCHE
Ak sú obidve družstvá na hracej ploche a jedno družstvo z akéhokoľvek dôvodu odmieta hrať, aj keď bolo na to vyzvané rozhodcom, rozhodca musí napomenúť kapitána tohto družstva a poskytnúť tomuto družstvu 30 sekúnd na to, aby začalo alebo pokračovalo v hre. Keď po skončení tohto času družstvo ešte stále odmieta hrať, rozhodca uloží:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Pri opakovaní sa tohto prípadu rozhodca prehlási stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a prípad oznámi riadiacemu subjektu.

6.41 – ODMIETNUTIE ZAČAŤ HRU, KEĎ DRUŽSTVO NIE JE NA HRACEJ PLOCHE
Keď družstvo, ktoré nie je na hracej ploche, odmieta začať hru, aj keď bolo na to vyzvané rozhodcom prostredníctvom kapitána, rozhodca poskytne tomuto družstvu dve minúty. Ak družstvo bude pokračovať v hre v rámci týchto dvoch minút, bude mu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Keď po skončení dvoch minút družstvo odmieta prísť na hraciu plochu, rozhodca prehlási stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a prípad oznámi riadiacemu subjektu.

6.42 – VYHODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU Z HRACEJ PLOCHY
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet z hracej plochy, bude podľa mienky rozhodcu uložený:
- osobný trest (10) alebo - osobný trest do konca stretnutia (OK)
Hráčovi alebo brankárovi, ktorý posunie zlomenú hokejku k okraju ihriska (ale nie za mantinel) takým spôsobom, že nenaruší hru alebo nezasiahne protihráča, sa za to neuloží trest.

6.43 – HODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU VNÚTRI HRACEJ PLOCHY
Hráčovi alebo brankárovi na hracej ploche, ktorý hodí hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet smerom k loptičke vo svojom útočnom pásme alebo v strednom pásme, bude uložený:
- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)
Keď hráč, alebo brankár brániaceho sa družstva hodí svoju hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet smerom k loptičke vo svojom obrannom pásme, proti jeho družstvu bude nariadené: - trestné strieľanie (TS)
Keď brankár úmyselne nechá svoju hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet pred svojou bránkou, a ak loptička zasiahne takéto predmety, keď brankár je alebo nie je na hracej ploche, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól

6.44 – HODENIE HOKEJKY ALEBO INÉHO PREDMETU PRI BREJKU
Keď proti hráčovi, ktorý má loptičku pod kontrolou, opustil svoje obranné pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, člen brániaceho sa družstva hodí alebo vystrelí hokejku alebo iný predmet, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)
Ak bol súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč tohto družstva na hracej ploche hodí smerom k loptičke svoju hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet, aby zabránil vystreleniu loptičky na prázdnu bránku, rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól

6.45 – KONANIE KAPITÁNA A NÁHRADNÉHO KAPITÁNA
Keď kapitán alebo náhradný kapitán príde z hráčskej lavice, hoci ho rozhodca nepozval, jeho družstvu bude uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)
Kapitánovi alebo náhradnému kapitánovi, ktorý protestuje proti trestu, bude uložený:
- menší trest (2)

6.46 – PRÍLIŠ VEĽA HRÁČOV NA HRACEJ PLOCHE
Keď v priebehu hry má družstvo na hracej ploche viac hráčov ako je oprávnené ich mať, bude mu uložený:
- menší trest pre hráčsku lavicu (2)

6.47 – BRANKÁR ZA MODROU ČIAROU
Brankárovi, ktorý sa zúčastní hry, alebo prejde za modrú čiaru, bude uložený:
- menší trest (2)

6.48 – PRÍCHOD BRANKÁRA K HRÁČSKEJ LAVICI POČAS PRERUŠENIA HRY
Brankárovi, ktorý počas prerušenia hry príde k hráčskej lavici, okrem prípadu, že bude striedať alebo počas oddychového času, bude uložený:
- menší trest (2)

6.49 – BRANKÁR OPUSTÍ BRÁNKOVISKO POČAS ŠARVÁTKY
Brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska, bude uložený:
- menší trest (2)

6.50 - BRANKÁR PUSTÍ LOPTIČKU NA SIEŤ BRÁNKY
Brankárovi, ktorý pustí loptičku na sieť bránky, aby spôsobil prerušenie hry, bude uložený:
- menší trest (2)

6.51 – PREVENCIA PRED INFEKCIOU KRVOU
Hráč, ktorý krváca alebo má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča a musí opustiť plochu, aby mohol byť ošetrený alebo očistený. Keď sa tomu nepodriadi, bude mu uložený:
- menší trest (2)
 

Najviac gólov

Martin Tekula (NHA)   21
Filip Tekula (NHA)   17
František Olejár (OVZ)   12
Juraj Buranovsky (WDO)   10
Ivo Durec (MSN)   10
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Kamil Rabatin (WDO)   15
Jakub Macháč (WDO)   13
Marek Scheuer (NHA)   13
Martin Tekula (NHA)   11
Filip Tekula (NHA)   11
Celková tabuľka

Najviac bodov

Martin Tekula (NHA)   32
Filip Tekula (NHA)   28
Kamil Rabatin (WDO)   24
Marek Scheuer (NHA)   20
Jakub Macháč (WDO)   20
Celková tabuľka